Назад

Представят подробно плановете за реализация на проект: „Възстановяване на Западен парк -

 

Столична община организира информационно събитие по проект „Възстановяване на Западен парк – представителна част“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“.

В рамките на събитието ще бъдат представени всички реализирани дейности на проекта.

Информационното събитие ще се състои на 30.09.2020 г. от 11:00 ч., в зала на Столична община, намираща се на 4 ет. на бул. „Ломско шосе“ 2А, гр. София.