Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение за изграждане на обект “Водовземане от р. Владайска за охлаждане на пробивна машина за Метролиния – 3" 18.10.2017
Столична община обявява открит обществен достъп до документи за разрешаване експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал – „Пласментно-снабдителна база „Илиянци“ 12.10.2017
Инвестиционно предложение на „РОВЕН ГРУП“ ЕООД за „Използване на допълнително съоръжение – специален автомобил, марка Скания, модел Р 124, разполагащ с мобилна преса за уплътняване на отпадъци от черни и цветни метали" 01.09.2017
Инвестиционно предложение за изготвяне на ПУП-ИПРЗ за УПИ IV-1307,2857 за изграждане на обект: "Склад с 2бр.навеси а негорими материали и офис сграда с ателие" в ПИ с идентификатор 68134.1972 1307, кв.10а, м."Симеоно-север", р-н Витоша, гр.София 01.09.2017
Инвестиционно предложение за „Изграждане на складова база и тръбен кладенец за водовземане за питейно - битово водоснабдяване от подзмени води”, в поземлен имот с планоснимачен № 648 в квартал № 90 и 71 по плана на гр. София, местност „Кръстова вада“ 18.08.2017
Съобщение за временно изтегляне на жълти контейнери за разделно събиране в районите: „Студентски“, „Младост“, „Средец“ и „Триадица“ 15.08.2017
Инвестиционно намерение на "Интерпласт БГ" ЕООД за "Разширяване на площта на съществуваща площадка за събиране, съхранение и третиране на пластмасови отпадъци и монтиране на съоръжения за рециклиране/оползотворяване на отпадъци от пластмаса и пластмасови опаковки 26.07.2017
Инвентаризация и анализ на състоянието на дървесно-храстова растителност в лесопарковата част на Борисовата градина, Лесотехнически университет - 2017 г. 25.07.2017
Столична община кани всички заинтересовани страни да представят свои предложения за намаляване на емисиите на фини прахови частици от битовото отопление и транспорта 27.06.2017
Инвестиционно предложение на "Феникс Грийн ЕООД" за „Разширяване на дейностите с отпадъци на съществуваща площадка за съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/; съхраняване на отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, отработени масла /ОМ/ и отпадъчни нефтопродукти, излезли от употреба гуми /ИУГ/ и др. производствени и битови отпадъци, като се добавят нови кодове отпадъци и дейности с тях, както и завишаване на количествата на разрешени кодове отпадъци” 19.06.2017