Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение на “АУТО-БИЛД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци на излезли от употреба ИУМПС, ИУЕЕО, ОЧЦМ, НУБА, ОМ и на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло и обособяване на автосервиз и складови помещения 12.01.2018
Съобщение относно изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, приета с Решение № 364 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г. 12.01.2018
Инвестиционно намерение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – ремонт на мостово съоръжение при км 236+073 на Път I-1 участък, Път II-17 – гара Яна 13.12.2017
Инвестиционно намерение на „Стийл Трейд България” ЕООД за „Допълване на нови кодове неопасни и опасни производствени отпадъци, строителни отпадъци, НУБА и отпадъци от бита на съществуваща площадка за третиране на ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС, неопасни и опасни производствени отпадъци, както и такива от хартия, пластмаса и стъкло” 12.12.2017
Пилотен проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в сектор битово отопление, чрез подмяна на индивидуални домакински горивни устройства на твърдо гориво на територията на Район „Нови Искър“ 11.12.2017
Инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за оползотворяване на отпадъци – Стопански двор, район "Панчарево“ 22.11.2017
Инвестиционно намерение за „Проектиране и изграждане на един кладенец по разрешителен режим на Басейнова Дирекция за Управление на водите – Дунавски район – град Плевен, за водоснабдяване на „Автомивка" в земл. на кв. „Враждебна", м. „Богравски песоци" 17.11.2017
Инвестиционно намерение за изграждане на обект: „План за регулация и застрояване на Аквапарк – Чепинци, с. Чепинци, гр. София" 15.11.2017
Инвестиционно предложение за изместване на топлопровод в район "Оборище" 30.10.2017
Столична община обявява открит обществен достъп до документи за разрешаване експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал – складова база за светли горива и пропан-бутан 23.10.2017