Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение за изготвяне на ПУП-ПЗ за изграждане на обект: “Сгради за спорт и атракции” в землище Суходол, м. Бранище, район "Красна поляна" 30.04.2018
Инвестиционно предложение за „Засаждане на овощни фиданки – сливи, и промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти от „Ливада“ в „Овощна градина“ – район "Витоша" 30.04.2018
Инвестиционно предложение за изграждане на клиника за дребни животни с учебни зали и лаборатории към Лесотехническия университет в УПИ I – за образование, кв. 234, м. Студентски град 30.04.2018
Инвестиционното предложение за „Външно електрозахранване, нов БКТП 1 x 800 kVA, 20/0,4 кV, кабели СрН 10 kV и кабели НН 1 кV” за обект: “Сграда със смесено предназначение – магазин и офис”, находящ се в: УПИ XI-169, кв. 107а, м. Витоша – ВЕЦ Симеоново – обслужващи обекти околовръстен път, р-н „Витоша“ – СО, по плана на гр. София 30.04.2018
Инвестиционно предложение за изграждане на обект: “Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“, кв. 40, р-н "Връбница" – ново инвестиционно намерение 30.04.2018
Инвестиционното предложение за “Изграждане на нов хангар на мястото на стар за ремонт на самолети”, м. Летищен комплекс София“ с възложител „ХЕЛИ ЕР-САУ“ АД 27.04.2018
Инвестиционно предложение за площадка за събиране и разкoмлектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), събиране и извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и опаковки, събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУВА) и отработени масла 20.04.2018
Инвестиционно предложение за „Заустване на дъждовни и пречистени отпадъчни води в м. в.з. „Малинова долина“, включително поставяне на модулно пречиствателно съоръжение, изграждане на канализационен колектор между резервоар, събиращ пречистени и дъждовните води, и водоприемника“, с възложител ПС РЕНТ ООД 05.04.2018
Инвестиционно предложение за „Изграждане на осем двуетажни жилищни сгради“ в м. Ширините, с. Панчарево, район "Панчарево", Столична община, с възложител ДИВЕРИС ЕООД 05.04.2018
Инвестиционно предложение за „Площадка за събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” в поземлен имот с идентификатор 68134.4092.4916, кв. „Горубляне”, район „Младост”, Столична община, с Възложител ХИДРА МЕТАЛ АД 05.04.2018