Инвестиционно предложение: „Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец)“ в УПИ III-25 (поземлен имот с идентификатор 68134.1976.25), кв. 43, м. кв. "Драгалевци“, район „Витоша“, Столична община, с възложител „АГРОИНВЕСТ-АИ“ ЕООД

27.05.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на пет жилищни сгради и изгребна яма“, в поземлен имот с идентификатор 04234.6927.210, м. „Шумако“, с. Бистрица, район „Панчарево“, Столична община, с възложител В. Минков

27.05.2024

Съобщение: Постъпило заявление в БД „Дунавски район”, гр. Плевен, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения (тръбен кладенец "ТК – ВФ 22970, "Красно село", София"), придружено с изискващите се по чл. 60 от ЗВ данни и документи

27.05.2024

Съобщение: Постъпило заявление в БД „Дунавски район”, гр. Плевен, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения (тръбен кладенец "ТК - МО-МО ТРАНС – Горни Богров, "Кремиковци"), придружено с изискващите се по чл. 60 от ЗВ данни и документи

23.05.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на складови сгради, тръбен кладенец, изгребен резервоар и противопожарен резервоар“ в УПИ II-1887, 1997, 2615, 2617, 2618 (поземлен имот с идентификатор 68134.2808.2734), кв. 1, м. „СПЗ Модерно предградие – разширение“, район „Връбница“, Столична общината, с възложител „ВМВ“ ЕООД

23.05.2024

Инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕОО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), метални опаковки, кабели“ в поземлен имот с идентификатор 00357.5350.1182, гр. Нови Искър, район „Нови Искър“, Столична община, с възложител „ВТС Брокер“ ЕООД

22.05.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на паркинг“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1604.1667, район „Студентски“, Столична община, с възложител „ГЕРКОМ“ ЕООД

14.05.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на нова площадка за дейности с неопасни отпадъци“ в част от поземлен имот с идентификатор 35239.6109.2, с. Казичене, район „Панчарево“, Столична община, с възложител „МАРКЕТ РЕЙС“ ООД

14.05.2024

Съобщение: Постъпило заявление в БД „Дунавски район” за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11530509/16.08.2017 г., чрез съществуващи водовземни съоръжения, тръбен кладенец „ТК1 - ЕС ЕН БИ-МАЛАШЕВЦИ,СОФИЯ“

02.05.2024

Инвестиционно предложение за „Инсталиране на линия за рециклиране на отпадъци от текстил и увеличаване на площта на площадката“ в поземлен имот с идентификатор 68134.8275.557, гр. София, район „Кремиковци“, Столична община

30.04.2024