Заглавие Дата на публикуване
Пилотен проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в сектор битово отопление, чрез подмяна на индивидуални домакински горивни устройства на твърдо гориво на територията на Район „Нови Искър“ 11.12.2017
Инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за оползотворяване на отпадъци – Стопански двор, район "Панчарево“ 22.11.2017
Инвестиционно намерение за „Проектиране и изграждане на един кладенец по разрешителен режим на Басейнова Дирекция за Управление на водите – Дунавски район – град Плевен, за водоснабдяване на „Автомивка" в земл. на кв. „Враждебна", м. „Богравски песоци" 17.11.2017
Инвестиционно намерение за изграждане на обект: „План за регулация и застрояване на Аквапарк – Чепинци, с. Чепинци, гр. София" 15.11.2017
Инвестиционно предложение за изместване на топлопровод в район "Оборище" 30.10.2017
Столична община обявява открит обществен достъп до документи за разрешаване експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал – складова база за светли горива и пропан-бутан 23.10.2017
Инвестиционно предложение за изграждане на обект “Водовземане от р. Владайска за охлаждане на пробивна машина за Метролиния – 3" 18.10.2017
Столична община обявява открит обществен достъп до документи за разрешаване експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал – „Пласментно-снабдителна база „Илиянци“ 12.10.2017
Инвестиционно предложение на „РОВЕН ГРУП“ ЕООД за „Използване на допълнително съоръжение – специален автомобил, марка Скания, модел Р 124, разполагащ с мобилна преса за уплътняване на отпадъци от черни и цветни метали" 01.09.2017
Инвестиционно предложение за изготвяне на ПУП-ИПРЗ за УПИ IV-1307,2857 за изграждане на обект: "Склад с 2бр.навеси а негорими материали и офис сграда с ателие" в ПИ с идентификатор 68134.1972 1307, кв.10а, м."Симеоно-север", р-н Витоша, гр.София 01.09.2017