Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционното предложение за „Външно електрозахранване, нов БКТП 1 x 800 kVA, 20/0,4 кV, кабели СрН 10 kV и кабели НН 1 кV” за обект: “Сграда със смесено предназначение – магазин и офис”, находящ се в: УПИ XI-169, кв. 107а, м. Витоша – ВЕЦ Симеоново – обслужващи обекти околовръстен път, р-н „Витоша“ – СО, по плана на гр. София 30.04.2018
Инвестиционно предложение за изграждане на обект: “Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“, кв. 40, р-н "Връбница" – ново инвестиционно намерение 30.04.2018
Инвестиционното предложение за “Изграждане на нов хангар на мястото на стар за ремонт на самолети”, м. Летищен комплекс София“ с възложител „ХЕЛИ ЕР-САУ“ АД 27.04.2018
Инвестиционно предложение за площадка за събиране и разкoмлектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), събиране и извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и опаковки, събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУВА) и отработени масла 20.04.2018
Инвестиционно предложение за „Заустване на дъждовни и пречистени отпадъчни води в м. в.з. „Малинова долина“, включително поставяне на модулно пречиствателно съоръжение, изграждане на канализационен колектор между резервоар, събиращ пречистени и дъждовните води, и водоприемника“, с възложител ПС РЕНТ ООД 05.04.2018
Инвестиционно предложение за „Изграждане на осем двуетажни жилищни сгради“ в м. Ширините, с. Панчарево, район "Панчарево", Столична община, с възложител ДИВЕРИС ЕООД 05.04.2018
Инвестиционно предложение за „Площадка за събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” в поземлен имот с идентификатор 68134.4092.4916, кв. „Горубляне”, район „Младост”, Столична община, с Възложител ХИДРА МЕТАЛ АД 05.04.2018
Списък с крайното класиране на кандидатите по Пилотен проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в сектор битово отопление, чрез подмяна на индивидуални домакински горивни устройства на твърдо гориво на територията на район „Нови Искър“ 02.04.2018
Инвестиционно предложение зa „Рециклиране на предварително третирани стъклени отпадъци чрез влагането им в производство на бетон“ 06.03.2018
Инвестиционно предложение за „Рециклиране на предварително третирани стъклени отпадъци чрез влагането им в производство на бетон" в съществуващ бетонов възел 02.03.2018