Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение за: "Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за измиване на площадки, поливане на зелени площи и противопожарни нужди (други цели) в поземлен имот с идентификатор 68134.8635.27, гр. София, р-н "Кремиковци", "Враждебна", местност Дългото" 07.08.2018
Столична община отправя покана за заявяване на интерес от независими оценители, сертифицирани съгласно Закона за независимите оценители, за изготвяне на оценки за определяне на начални тръжни цени 02.08.2018
Инвестиционно предложение на „НГР БИЛД“ ЕООД за „Външно топлозахранване и абонатна станция за сграда със смесено предназначение и подземни гаражи" в район „Надежда” 02.08.2018
Инвестиционно предложение за “Продължаване на процедура за промяна предназначение на земеделска земя за жилищно строителство, търговски обект, офиси и складове" в р-н „Връбница“ 02.08.2018
Инвестиционно предложение за „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда“ в район "Красно село” 02.08.2018
Инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за строеж на еднофамилна жилищна сграда“ в район „Нови Искър“ 02.08.2018
Инвестиционно предложение на „ЕВРОСРОЙ 7” ЕООД за „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда“ в район „Люлин“ 02.08.2018
Инвестиционно предложение на "МД СТРОЙ 3000” ЕООД за изграждане на „Жилищна сграда, магазини, офиси, обществено обслужване, подземни гаражи и трафопост; УПИ 1-5449, кв. 170Л, м. "Студентски град" 30.07.2018
Инвестиционно предложение от „МЕГАТУРС – 1“ ЕООД за "Жилищна сграда с подземен паркинг в УПИ XI-323, 325. кв. 41. м. „Зона В – 17“ 30.07.2018
Инвестиционно предложение за две сгради със смесено предназначение – обществено хранене, магазини, офиси, свързано застрояване и триетажен подземен гараж 30.07.2018