Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение за: „Обособяване на площадка за съхраняване и предварително третиране отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), отпадъци от опаковки (ОО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отработени масла (ОМ), излезли от употреба гуми (ИУГ) и др. производствени и битови отпадъци“, в ПИ № 68134.4355.2741, кв. 60, ул. „Тончо Жечев“, район „Люлин“, гр. София, Столична община, с възложител “Еколенд консулт” ЕООД 18.10.2018
Инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец ТК "Софийски имоти“ и автоматизирана поливна система на територията на Парк „Възраждане" в УПИ I „за парк“, кв. 1, м. Парк „Възраждане“, Зона Б-5-4 (поземлен имот 68134.305.79), район „Възраждане", Столична община“ с възложител „Софийски имоти“ ЕАД 16.10.2018
Столична община съобщава на заинтересованото население, че осигурява обществен достъп до информация за инвестиционното предложение на „Интерметал Експорт“ ООД за „Изграждане на нова площадка за дейности с отпадъци от черни цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори“ 15.10.2018
Инвестиционно предложение на „В.Е.К.О. Трейд – 2000“ ЕООД за: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци (ОЧЦМ), (ИУМПС), (ИУЕЕО), (НУБА), (ИУГ), отпадъци от опаковки, хартия и картон, пластмаса и стъкло“ 12.10.2018
Инвестиционно предложение на “Петрол Енерджи” ЕООД за: „Шест резервоара за горива, резервоар за биодизел, автотоварище, жп разтоварище, подземен противопожарен резервоар, контролно-пропускателен пункт и трафопост“ 12.10.2018
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа на „Кулбокс" АД на територията на ж.к. "Младост 1", гр. София " 12.10.2018
Инвестиционно предложение на фирма „Румениге – 2006“ ЕООД за: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на (ОЧЦМ), (ИУМПС), (ИУЕЕО), (НУБА), (ИУГ), отпадъци от опаковки, хартия и картон, пластмаса и стъкло“ 12.10.2018
Инвестиционно предложение на "Транстир" ЕООД за: „Добив на пясъци и чакъли от находище „Горни Смардан“, землище на с. Чепинци, район "Нови Искър“ 12.10.2018
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на сондажен кладенец с дълбочина 200 м за питейно-битово водоснабдяване на комплекс от еднофамилни къщи“, в поземлен имот с идентификатор 11394.1825.596 по КККР на с. Владая, р-н "Витоша", Столична община, с възложител „Нова Владая“ ООД 11.10.2018
Инвестиционно предложение на фирма „КОРЕКТ” ЕООД за: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с магазини, ателиета и подземен паркинг, кв. 39в, УПИ Х-20, м. „ГГЦ – Зона В-17“, ул. „Козлодуй“, район „Сердика“, гр. София“ 11.10.2018