Заглавие Дата на публикуване
Валентина Генкова съобщава за: Инвестиционното предложение – етапно проектиране и изграждане на еднофамилни и многофамилни ЖИЛИЩНИ СГРАДИ до три етажа, в ПИ с идентификатор № 02659.2246.86 съгласно документ за собственост НА за дарение на недвижим имот 07.01.2019
Уведомление за започване на дейностите по добив на дървесина в с. Мало Бучино от "Алфа старт консулт" ООД 27.12.2018
Инвестиционно предложение за: "Потвърждаване на Решение № 4/14.06.2006 г. за промяна предназначение на земеделска земя на основания § 30, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗППМ за ПИ с идентификатор 12084.2760.2372 по КККР на с. Волуяк, р-н „Връбница“, отреден за УПИ IV-191 за складове и администрация, кв. 7а, м. кв. „Толева махала“, р-н „Връбница“ 27.12.2018
Инвестиционно предложение на „Марчело” ЕООД за: „Промяна на предназначението на строеж „Административна сграда, магазин, склад и гараж на 3 етажа“ в „Предприятие за производство на месни продукти“ и изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 80 м“ и изграждане на „Административна сграда със склад“, район "Младост" 27.12.2018
Инвестиционно предложение на „Инкофир” ЕООД за: „Изграждане на четиринадесет броя жилищни сгради, м. Локвата, район "Нови Искър" 27.12.2018
Инвестиционно предложение на "Орбит" ООД за изграждане на: „Складова база с административна сграда и трафопост и собствен водоизточник, разкриващ подземни води, СО, р-н “Панчарево”, м. Османска могила” 27.12.2018
Инвестиционно предложение за: „Разширение на съоръжения и оптимизиране на работата в Промишлена инсталация за биологично третиране „Хан Богров”, м. Мало ливаде, район "Кремиковци", Столична община 21.12.2018
Инвестиционно предложение за: „Модернизация и оптимизация на част от инсталациите и съоръженията на „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община – площадка „Садината“, с. Яна, район "Кремиковци", Столична община 21.12.2018
Инвестиционно предложение на „ПИМК” ООД за: „Монтиране на мобилен бетонов възел” в гр. София, район "Лозенец" 21.12.2018
Инвестиционно предложение: „Монтиране на мобилен бетонов възел” в ПИ 22304.7979.941, област София, община Столична, с. Долни Богров, район "Кремиковци", местност Терена 21.12.2018