Заглавие Дата на публикуване
Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район (БДУВДР) с център гр. Плевен съобщава за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Владайска 17.01.2019
Инвестиционно предложение на „ПИМК“ ООД за: „Монтиране на мобилен бетонов възел и изграждане на сондажен кладенец с дълбочина до 40 м“, в поземлен имот с идентификатор 22304.7979.941, м. „Герена“, с. Долни Богров, район "Кремиковци", Столична община 16.01.2019
Инвестиционно предложение: „Монтиране на мобилен бетонов възел и изграждане на сондажен кладенец с дълбочина до 80 м“ в поземлен имот с идентификатор 68134.903.313, ул. „Шаварски път“ № 3, район „Лозенец“, Столична община, с възложител „ПИМК“ ООД 16.01.2019
Инвестиционно предложение за: "Промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на „Еднофамилни жилищни сгради” в УПИ I-186; УПИ III-186; УПИ IV-186; УПИ V-186; УПИ VI-186, УПИ VII-186; УПИ VIII-186; УПИ IX-186; УПИ Х-186; УПИ XI-186; УПИ ХII-186; УПИ ХIII-186; УПИ XIV-186; и УПИ XV-186, кв. 3, м. кв. “Толева махала“, р-н „Връбница“ – Столична община 16.01.2019
Инвестиционно предложение на „ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД за: „Проектиране и изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води за питейно-битови, противопожарни и други цели по разрешителен режим на БДДР, град Плевен, за обект: „Търговски комплекс с бензиностанция и газостанция“ 16.01.2019
Инвестиционно предложение на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за: „Изграждане на ведомствена надземна модулна бензиностанция в ЗСК „Кремиковци“, гр. София“ 10.01.2019
Инвестиционно предложение на „ЕС ДИ ДЖИ СМАРТ ОФИС” ЕООД и „А-ТРИ – АРХИТЕКТУРА И ИЗПЪЛНЕНИЯ“ ООД за: "Изграждане на „Административна сграда с подземни гаражи и трафопост“, находяща се в УПИ III-2518, 2509 „за офиси“, кв. 12, м. НПЗ „Хладилника – Витоша“ – част юг, Столична община – район "Лозенец", гр. София” 09.01.2019
Инвестиционно предложение на фирма „ЕС ДИ ДЖИ СМАРТ ОФИС" ЕООД за: Изграждане на „Административна сграда с подземни гаражи и трафопост“, находяща се в УПИ II-2518 „за ОДО и офиси“, кв. 12, м. НПЗ „Хладилника – Витоша“ – част юг, Столична община – район "Лозенец", гр. София” 09.01.2019
Валентина Генкова съобщава за: Инвестиционното предложение – етапно проектиране и изграждане на еднофамилни и многофамилни ЖИЛИЩНИ СГРАДИ до три етажа, в ПИ с идентификатор № 02659.2246.86 съгласно документ за собственост НА за дарение на недвижим имот 07.01.2019
Уведомление за започване на дейностите по добив на дървесина в с. Мало Бучино от "Алфа старт консулт" ООД 27.12.2018