Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение за: „Разширение на съоръжения и оптимизиране на работата в Промишлена инсталация за биологично третиране „Хан Богров”, м. Мало ливаде, район "Кремиковци", Столична община 21.12.2018
Инвестиционно предложение за: „Модернизация и оптимизация на част от инсталациите и съоръженията на „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община – площадка „Садината“, с. Яна, район "Кремиковци", Столична община 21.12.2018
Инвестиционно предложение на „ПИМК” ООД за: „Монтиране на мобилен бетонов възел” в гр. София, район "Лозенец" 21.12.2018
Инвестиционно предложение: „Монтиране на мобилен бетонов възел” в ПИ 22304.7979.941, област София, община Столична, с. Долни Богров, район "Кремиковци", местност Терена 21.12.2018
Инвестиционно предложение за „Изработване на проект за ПУП – Изменение на плана за улична регулация на улица от О.Т. 55 до О.Т. 59 и от О.Т. 54 до О.Т. 62 за създаване на нов УПИ ХХ-809 „за КОО“, м. „Павлово" – "Бъкстон“ в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатор 68134.1930.809 по КККР на район „Витоша“ 19.12.2018
Инвестиционно предложение на фирма „К енд К ЛТД“ ООД за изграждане на обект: “Тръбен кладенец” за техническо водоснабдяване – поливане на зелени площи, противопожарни нужди и миене на паркинги на „Тир паркинг“ в ПИ с идентификатор 68134.6001.248 (УПИ I-131,146,130), местност Османска могила, СО – район „Панчарево“, гр. София, община Столична – ново строителство 18.12.2018
Инвестиционно предложение на „К енд К ЛТД“ ООД за изграждане на обект: “Тръбен кладенец” 18.12.2018
Инвестиционно предложение на “Алфасет" ЕООД за обект: „Изграждане на улица „Георги Стаматов” 18.12.2018
Инвестиционно предложение на "ВРАЧЕВ 2” ЕООД за обект: "Изграждане на улица от О.Т. 12 (ул. "Д-р Атанас Москов"), до края на УПИ III-812,814,815,818, кв. 2“, м. “Младост – център" – ж.к. "Младост 3", район "Младост", гр. София – ново инвестиционно предложение" 10.12.2018
Инвестиционно предложение на “СИЗАС – ЗЕБРА ИНТЕРНЕШАНЪЛ” АД за: „Извършване на дейности по съхраняване и третиране на неопасни отпадъци от каучук“ 10.12.2018