Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение на „ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД за: „Проектиране и изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води за питейно-битови, противопожарни и други цели по разрешителен режим на БДДР, град Плевен, за обект: „Търговски комплекс с бензиностанция и газостанция“ 16.01.2019
Инвестиционно предложение на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за: „Изграждане на ведомствена надземна модулна бензиностанция в ЗСК „Кремиковци“, гр. София“ 10.01.2019
Инвестиционно предложение на „ЕС ДИ ДЖИ СМАРТ ОФИС” ЕООД и „А-ТРИ – АРХИТЕКТУРА И ИЗПЪЛНЕНИЯ“ ООД за: "Изграждане на „Административна сграда с подземни гаражи и трафопост“, находяща се в УПИ III-2518, 2509 „за офиси“, кв. 12, м. НПЗ „Хладилника – Витоша“ – част юг, Столична община – район "Лозенец", гр. София” 09.01.2019
Инвестиционно предложение на фирма „ЕС ДИ ДЖИ СМАРТ ОФИС" ЕООД за: Изграждане на „Административна сграда с подземни гаражи и трафопост“, находяща се в УПИ II-2518 „за ОДО и офиси“, кв. 12, м. НПЗ „Хладилника – Витоша“ – част юг, Столична община – район "Лозенец", гр. София” 09.01.2019
Валентина Генкова съобщава за: Инвестиционното предложение – етапно проектиране и изграждане на еднофамилни и многофамилни ЖИЛИЩНИ СГРАДИ до три етажа, в ПИ с идентификатор № 02659.2246.86 съгласно документ за собственост НА за дарение на недвижим имот 07.01.2019
Уведомление за започване на дейностите по добив на дървесина в с. Мало Бучино от "Алфа старт консулт" ООД 27.12.2018
Инвестиционно предложение за: "Потвърждаване на Решение № 4/14.06.2006 г. за промяна предназначение на земеделска земя на основания § 30, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗППМ за ПИ с идентификатор 12084.2760.2372 по КККР на с. Волуяк, р-н „Връбница“, отреден за УПИ IV-191 за складове и администрация, кв. 7а, м. кв. „Толева махала“, р-н „Връбница“ 27.12.2018
Инвестиционно предложение на „Марчело” ЕООД за: „Промяна на предназначението на строеж „Административна сграда, магазин, склад и гараж на 3 етажа“ в „Предприятие за производство на месни продукти“ и изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 80 м“ и изграждане на „Административна сграда със склад“, район "Младост" 27.12.2018
Инвестиционно предложение на „Инкофир” ЕООД за: „Изграждане на четиринадесет броя жилищни сгради, м. Локвата, район "Нови Искър" 27.12.2018
Инвестиционно предложение на "Орбит" ООД за изграждане на: „Складова база с административна сграда и трафопост и собствен водоизточник, разкриващ подземни води, СО, р-н “Панчарево”, м. Османска могила” 27.12.2018