Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение от ПОММИЛ ЕООД за: „Изграждане на еднофамилна триетажна жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 04234.6938.3782 по КККР на с. Бистрица, район "Панчарево", Столична община 11.02.2019
Инвестиционно предложение: „Проектиране и изграждане на собствен водоизточник - тръбен кладенец, в имот с идентификационен номер 32216.2310.28, с. Иваняне, р-н "Банкя", Столична община, област София (столица)”, с възложител ЕЛ ДЖИ ДИ ЕООД 11.02.2019
Инвестиционно предложение за: „Топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда в УПИ XII-22, кв. 18, ул. „Добромир Хриз” № 3, м. III извънградска част, СО, р-н „Средец”, гр. София“ 11.02.2019
Инвестиционно предложение от „Бокал-Инженеринг“ ООД за топлозахранване и абонатна станция за многофамилна жилищна сграда с гаражи в УПИ VII-9, кв. 38, ул. “Будапеща”, м. ГГЦ-Зона В 15, р-н "Сердика" 06.02.2019
Инвестиционно предложение от „Рила Център“ ЕООД за изграждане на един водочерпателен и един реинжекционен тръбен сондажен кладенец, с дълбочина 70 м всеки, за добив и реинжектиране на подземна вода за отопление чрез термопомпена инсталация и за водоснабдяване за други цели (почистване на тоалетни) на хотел „Рила“, р-н "Средец" 06.02.2019
Инвестиционно предложение от ЕКОТРАНС ГРУП 11 ООД за добавяне на дейности с отпадъци от черни и цветни метали към съществуващата площадка за хартия, картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от дървени опаковки, композитни многослойни опаковки, р-н "Люлин", СО 01.02.2019
Инвестиционно предложение от "Ксела България" ЕООД за оползотворяване на неопасен отпадък (пясък едра фракция след механично сортиране), причинен от „Хенкел България Оперейшънс“ ЕООД) - р-н "Кремиковци - СО 01.02.2019
Столична община съобщава за постъпила информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС - инвестиционно предложение за изграждане на разширение на съществуващата производствена база на „Етем България” ЕАД 31.01.2019
Инвестиционно предложение от СОФИЯ МЕД АД за монтаж на валцов стан „Сундвиг“ за студено валцуване на листа и ленти от мед и медни сплави 31.01.2019
Инвестиционно предложение от ХОЛИКОН ЕАД за широкоплощна многофункционална сграда за търговско-развлекателен комплекс, офиси, логистика (складове) и шоурум (изложбена зала) с ЛПСОВ и собствен водоизточник 31.01.2019