Заглавие Дата на публикуване
Басейнова дирекция "Дунавски район" съобщава за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект ръкав на река Искър в поземлен имот в землище на район "Панчарево" с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изваждане на правоъгълен водосток 300/250 при км 38+787 от обект „Реконструкция и разширение на "Софийски околовръстен път" (СОГ1) от км 35+180 до км 41+100“ 08.01.2020
Басейнова дирекция "Дунавски район" съобщава за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект дере, десен приток на река Искър, в ПИ с идентификатор № 14831.6522.404 и в ПИ с идентификатор № 14831.6531.430 в землище на с. Герман, р-н "Панчарево", ЕКАТТЕ 14831, община Столична, област София, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на тръбен водосток Ф150 при км 36+569 от обект „Реконструкция и разширение на "Софийски околовръстен път" от км 35+180 до км 41+100“, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, ал. 11 и ал. 12 от ЗВ данни и документи 08.01.2020
Столична община съобщава на заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение: „Разширяване и изграждане на бул. „Ломско шосе“ в участъка от ул. „Лазарица“ до „Околовръстен път“ гр. София“ 08.01.2020
Столична община съобщава на заинтересованите лица и общественост инвестиционно предложение за: „Разширяване на инвестиционно предложение чрез добавяне на инсталация за регенериране на белилна пръст“ в поземлен имот с идентификатор 87401.7501.1110, с. Яна, р-н „Кремиковци“, СО, с възложител "Мантрейдинг" АД 08.01.2020
Столична община съобщава за "Инвестиционно предложение, състоящо се от три проекта на територията на производствената площадка на предприятието, с адрес: гр. София, п.к. 1220, ул. „Проф. Иван Георгов” № 1" 07.01.2020
Инвестиционно предложение от "Геострой" АД за: „Механизирано третиране на строителните отпадъци посредством мобилна инсталация с цел повторната им употреба и влагане в обратни насипи в рамките на поземлен имот с идентификатор 07140.8152.67, м. Брего, гр. Бухово, р-н „Кремиковци“ 30.12.2019
Басейнова дирекция "Дунавски район" съобщава за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Кална, ляв приток на река Искър, в район "Панчарево" и район "Младост", с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на мост над река Кална 19.12.2019
Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Искър в землище на град София, район "Панчарево" – СО, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на мост над река Искър при км 38+543 16.12.2019
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на Парогазова инсталация в ТЕЦ „София“, с обща мощност 59MWe и 50MWt“, поземлен имот с идентификатор 68134.511.4, район „Сердика”, Столична община, с възложител "Топлофикация София" ЕАД 12.12.2019
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на Парогазова инсталация в ТЕЦ „София Изток“, с обща мощност 137MWe и 114MWt“, поземлен имот с идентификатор 68134.1506.143, район „Искър”, Столична община, с възложител "Топлофикация София" ЕАД 12.12.2019