Заглавие Дата на публикуване
Столична община съобщава за "Инвестиционно предложение, състоящо се от три проекта на територията на производствената площадка на предприятието, с адрес: гр. София, п.к. 1220, ул. „Проф. Иван Георгов” № 1" 07.01.2020
Инвестиционно предложение от "Геострой" АД за: „Механизирано третиране на строителните отпадъци посредством мобилна инсталация с цел повторната им употреба и влагане в обратни насипи в рамките на поземлен имот с идентификатор 07140.8152.67, м. Брего, гр. Бухово, р-н „Кремиковци“ 30.12.2019
Басейнова дирекция "Дунавски район" съобщава за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Кална, ляв приток на река Искър, в район "Панчарево" и район "Младост", с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на мост над река Кална 19.12.2019
Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Искър в землище на град София, район "Панчарево" – СО, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на мост над река Искър при км 38+543 16.12.2019
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на Парогазова инсталация в ТЕЦ „София“, с обща мощност 59MWe и 50MWt“, поземлен имот с идентификатор 68134.511.4, район „Сердика”, Столична община, с възложител "Топлофикация София" ЕАД 12.12.2019
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на Парогазова инсталация в ТЕЦ „София Изток“, с обща мощност 137MWe и 114MWt“, поземлен имот с идентификатор 68134.1506.143, район „Искър”, Столична община, с възложител "Топлофикация София" ЕАД 12.12.2019
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на Парогазова инсталация в ОЦ "Люлин", с обща мощност 42 MWe и 35MWt“ в ПИ с идентификатор 68134.2803.1079, р-н „Люлин”, Столична община, с възложител "Топлофикация София" ЕАД 09.12.2019
Инвестиционно предложение на „Би Ей Глас България" АД, състоящо се от три проекта, на територията на производствената площадка на предприятието, с адрес гр. София, п.к. 1220, ул. „Проф. Иван Георгов” № 1 06.12.2019
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на Парогазова инсталация в ОЦ „Земляне” с обща мощност 42 MWe и 35MWt“ в ПИ с идентификатор 68134.200.9, район „Красно село”, СО, с възложител "Топлофикация София" ЕАД 06.12.2019
Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" относно постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения 05.12.2019