Инвестиционно предложение: „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда, вкл. направа на сондаж за геотермално отопление“, находяща се на ул. „Елен Пелин“ № 18, гр. София, район „Лозенец“, Столична община, с възложител РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА ​​​​​​​

19.04.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на производствена сграда за лекарствени форми и хранителни добавки, административна сграда и трафопост в УПИ I-2649“, кв. 17, м. „Толева махала“, с. Волуяк, район „Връбница“, Столична община, с възложител „АДИФАРМ“ ЕАД

18.04.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на нова Ванна пещ № 3 с капацитет 450 тона/24 ч., и технологична линия към нея, ново пречиствателно съоръжение към новата Ванна пещ № 3 – електростатичен филтър с допълнително оборудване за редуциране на емисиите на азотни и серни оксиди, нов Материален цех, обслужващи съоръжения, мрежи и вътрешнозаводска инфраструктура“, с възложител „БИЕЙ ГЛАС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

18.04.2024

Инвестиционно предложение: "Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец (ТК) за водоснабдяване за други цели – измиване на площадки и напояване на тревни площи“ на територията на поземлен имот с идентификатор 68134.4084.7, район "Младост", Столична община, с възложител „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО" КД

10.04.2024

Съобщение: Постъпило заявление в БД „Дунавски район”, гр. Плевен, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения за тръбен кладенец „ТК-ТАРОШИ 1-ЧЕПИНЦИ, НОВИ ИСКЪР“

10.04.2024

Инвестиционно предложение: „Проектиране и изграждане на един бр. тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели - измиване на площадки и напояване на тревни площи“ на територията на поземлен имот с идентификатор 68134.4354.810, район „Люлин“, Столична община, с възложител "КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО" КД

09.04.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на временен открит паркинг“ в УПИ I-128,1469 (имот с идентификатор 68134.1007.400), гр. София, район „Триадица“, Столична община, с възложител „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ

09.04.2024

Столична община съобщава за изменение на инвестиционно предложение: „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман“, с възложител Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”

01.03.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на складови сгради, тръбен кладенец, изгребен резервоар и противопожарен резервоар“ в УПИ II-1887, 1997, 2615, 2617, 2618 (поземлен имот с идентификатор 68134.2808.2734), кв. 1, м. СПЗ "Модерно предградие-разширение“, р-н „Връбница“, Столична община, възложител ВМВ ЕООД

29.02.2024

Инвестиционно предложение: „Предприятие за хлебопроизводство, складове, бистро, кафене, автомивка, автосервиз и административна сграда“ в поземлени имоти с идентификатори 32216.2325.103 и 32216.2325.52, м. „Бели брег“, с. Иваняне, район „Банкя“, Столична община, с възложители А. ЛАЗОВ и З. ДАМЯНОВ

23.11.2023