Назад

Столична община съобщава за своето инвестиционно предложение: „Определяне на терен за загробване на животински трупове в имот с идентификатор 68134.2047.2189 в землището на гр. София, Столична община, район „Витоша“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Столична община съобщава за своето инвестиционно предложение:

„Определяне на терен за загробване на животински трупове в имот с идентификатор 68134.2047.2189 в землището на гр. София, Столична община, район „Витоша“.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда относно инвестиционното предложение.