Назад

Столична община съобщава, че осигурява обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за търговия и дейности с отпадъци, както и разкомплектоване на ИУМПС“ в поземлен имот, район "Панчарево"

 

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Столична община съобщава на заинтересованото население, че осигурява обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за търговия и дейности с отпадъци, както и разкомплектоване на ИУМПС“ в поземлен имот с идентификатор 44063.6207.793, район "Панчарево", Столична община.

Приложение: Копие на уведомлението и информацията по чл.4, ал.3 от наредбата за ОВОС