Назад

Столична община обявява открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 - 3 за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал: „Складово стопанство и пълначен завод за газ пропан-бутан“, кв. "Кремиковци", ул. „Марковец“ № 24, район „Кремиковци“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

 

ОБЯВЯВА:

 

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС  за разрешаване експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

„Складово стопанство и пълначен завод за газ пропан-бутан“, кв. "Кремиковци", ул. „Марковец“ № 24, район „Кремиковци“, Столична община, област София,

с  оператор: „СИНЕРГОН ПЕТРОЛИУМ“ ООД, гр. София.

с предмет на дейност: приемане, съхранение и експлоатация на втечнен газ пропан-бутан.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден в периода от 07.03.2019 г. до 08.04.2019 г. в сградата на общината: ул. „Париж“ № 5, етаж 2, стая № 205, от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. и на интернет страницата на общината – https://www.sofia.bg/, раздел „Околна среда“, рубрика „Съобщения“.

Лице за контакти: Асен Чакъров – гл. експерт в дирекция „Околна среда“, Столична община, тел. 02/9377 277.

Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.


Приложение: Документи за открит обществен достъп по чл. 112