Назад

Столична община обявява открит обществен достъп до документи за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 от ЗООС за разрешаване експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал: Петролна база „Сакса“, гр. Нови Искър, кв. "Курило", УПИ IV-531, к.л. Б-15-3-Г, ПИ пл. № 531

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

 

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 от ЗООС  за разрешаване експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал: Петролна база „Сакса“, гр. Нови Искър, кв. "Курило", УПИ IV-531, к.л. Б-15-3-Г, ПИ пл. № 531 с оператор „САКСА“ ООД, гр. София,

с предмет на дейност: Склад за течни горива

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден в периода от 06.06.2018 г. до 06.07.2018 г. в сградата на общината: ул. „Париж“ № 5, етаж 2, стая № 205, от 10:00 до 16:00 ч. и на интернет страницата на общината – https://www.sofia.bg/, раздел „Околна среда“, рубрика „Съобщения“.

Лице за контакти: Асен Чакъров – гл. експерт в дирекция „Околна среда“, Столична община, тел. 02/9377 277.

Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.

Приложения към доклада за безопасност за Петролна база „Сакса“

1. Генплан, схеми и карти на ПБ "Сакса"

2. Длъжностни характеристики

3. Програми за провеждане на инструктажи и обучения и протоколи за преминали обучения

4. Инструкции и правила, осигуряващи безопасната експлоатацияна ПБ "Сакса", гр. Нови Искър

5. Заповеди за осигуряване на ППО

6. Протоколи от извършен контрол на съоръженията на ПБ "Сакса"

7. Информационни листа за безопасност

8. Вътрешен авариен план, План за действие на личния състав при гасена на пожар, План за евакуация, План за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и СМР

9. Схема на предприятието с обозначението на опасните места и разстояния между тях

10. Процедури