Назад

Съобщение за Решение на РИОСВ гр. София № СО–1–ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: "Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ПНИЕВИБ) за периода 2017 – 2019 г. на Столична община"

Във връзка с внесена в Регионална инспекция по околна среда и водите – София преписка и на основание чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда на извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО, ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп.) е постъпило в Столична община Решение № СО–1–ЕО/2018 г. на директора на Регионална инспекция по околна среда и водите – София за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ПНИЕВИБ) за периода 2017 – 2019 г. на Столична община”.

Решение на РИОСВ гр. София № СО–1–ЕО/2018 г.