Назад

Съобщение относно изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, приета с Решение № 364 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ


С настоящето информираме ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, че с Решение № 759 от 23.11.2017 г. на Столичен общински съвет са приети изменения и допълнения на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, приета с Решение № 364 по Протокол № 84 от 25.06.2015 година.

С направените изменения са синхронизирани текстовете на Наредбата с изменения и допълнения в Закона за устройство на територията и Закона за управление на отпадъците в частта, която урежда процедурата по изготвяне и одобряване иа плана за управление на строителните отпадъци (ПУСО) и процедурата по издаването на направление за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и земни маси, на етап след влизане в сила разрешението за строеж и преди откриването на строителната площадка и/или преди започването на дейностите по изграждане или премахване на обект.

Редът за издаване на направление за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и земни маси е подробно регламентиран в чл. 58 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, която може да бъде намерена на следния интернет адрес:https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=2614874&b=0

Заявление за издаване на направление по чл. 58, ал. 1 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община се подава съгласно образец (Приложение 3) към Наредбата като неразделна част от документацията, необходима за одобряване план за управление на строителни отпадъци (ПУСО), след влизане в сила разрешението за строеж и преди откриването на строителната площадка и/или преди започването на дейностите по изграждане или премахване на обект, пред началниците на районните технически служби (главните инженери) на райони в Столична община, на които са предоставени функции да одобряват или да отказват да се одобри план за управление на строителните отпадъци при условията и по реда на ЗУО съгласно Заповед № СОА17-РД09-622/19.06.2017 г. на кмета на Столична община (https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/383).

В случаите, когато не се изисква План за управление на строителни отпадъци, заявление се подава съгласно образец (Приложение 3) към Наредбата, преди започване на дейностите по транспортиране на строителни отпадъци и земни маси, пред кмета на района, по местонахождение на обекта.

Към заявлението задължително се прилагат следните документи:

1. Копие от договор на Възложителя или Изпълнителя с лице (-а), притежаващо документ, издаден по реда на ЗУО за третиране и транспортиране на заявените количества отпадъци, и/или разрешение на Възложителя
2. Копие от документите, издадени по реда на ЗУО, с които са разрешени дейностите по транспортиране и третиране на отпадъци
3. Маршрут за транспортиране на отпадъци
4. Копие от влязло в сила Разрешение за строеж (приложимо само за случай, в който се издава разрешение за строеж).