Назад

Съобщение от Басейнова дирекция „Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а. ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а. ал. 1. във връзка с чл. 46. ал. 1. т. 1. буква "б" и чл. 52. ал. 1. т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено е изискващите се по чл. 60. ал. 1, ал. 2 и ал. 4. т. 1 от ЗВ данни и документи, обявява следното съобщение.

Приложение:

Съобщение № ПВ2-ООО11/01.02.2018 г. на Басейнова дирекция