Назад

Съобщение изх. ПВ2-00024/21.04.2017 на Басейнова дирекция "Дунавски район" за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - заустващи съоръжения на десния бряг на река Суходолска за дъждовни води, формирани от алеите на Западен парк, р-н Илинден

СЪОБЩЕНИЕ

съrласно чл. 62а, aл. 1 от Закона за водите


На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква "б" и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция "Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на  воден обект, придружено  с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т.1 от ЗВ данни и документи, обявява следното съобщение:

Съобщение изх. N ПВ2-00024/21.04.2017 г.