Назад

Пилотен проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в сектор битово отопление, чрез подмяна на индивидуални домакински горивни устройства на твърдо гориво на територията на Район „Нови Искър“

ОБЯВА


С решение № 785 от 23.11.2017 г. (обявено на 30.11.2017 г.) Столичен общински съвет одобри реализирането на Пилотен проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в сектор битово отопление, чрез подмяна на индивидуални домакински горивни устройства на твърдо гориво на територията на Район „Нови Искър“, заедно с правила за работа по проекта и нужните формуляри за стартирането му.

На основание Заповед № СОД17-РД09-1178/07.12.2017 г. на кмета на Столична община, район „Нови Искър“ стартира процедура за кандидатстване по Пилотния проект.

Той ще се реализира на територията на район „Нови Искър“ и предвижда безвъзмездна доставка и монтаж на 30 броя пелетни печки на еднофамилни жилищни сгради и осигуряване на нужното количество пелети за един отоплителен сезон.

Целта на Пилотния проект е подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община чрез подмяна на горивни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с пелетни печки, които са по-ефективна форма на отопление по отношение опазването на качеството на въздуха.

Основното изискване към всички кандидати е имотът (жилището), за който кандидатстват, да е тяхна собственост. Истинността се доказва с копие от документ за собственост и при проверка на място.

Кандидатите могат да участват за едно жилищно помещение, отоплявано на твърдо гориво (дърва и въглища) с площ до 100 м2, което помещение се отоплява постоянно през отоплителния сезон или е основно отоплявано помещение в жилището.

Всички желаещи да кандидатстват могат да подават заявления (по образец) с приложени към него документи от 11.12.2017 г. до 08.02.2018 г. в деловодството на район „Нови Искър“ с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123.
 

Документи за кандидатстване:

- заявление за участие (по образец);
- декларация за съжителство (по образец);
- декларация за съгласие за проверка на декларирани данни (по образец);
- копие от документ за самоличност (на заявителя) – кандидатите трябва да живеят (да имат постоянен или настоящ адрес) на територията на район „Нови Искър“;
- копие от акт за собственост на имота – кандидатът трябва да е собственик на имота, за който кандидатства;
- служебни бележки с месечен доход на всички работещи членове на домакинството (за пенсионери – удостоверение с размера на месечната им пенсия);
- копие от Решение на TEJIK/HEJ1K за всеки член на домакинството (ако има установени такива с трайни увреждания с 50 и над 50 на сто).

Всички необходими документи за кандидатстване – заявлението, декларацията за съжителство и декларацията за съгласие – може да се изтеглят от сайта на район „Нови Искър" – www.novi-iskar.bg, както и да се получат на място в деловодството на района.

За повече информация на тел.: 02/991 7416 и 02/ 991 64 36.