Назад

Инвестиционно предложение от Столична община за: "Изграждане на канализационни и водопроводни мрежи в кв. "Курило" и кв. "Кумарица", гр. Нови Искър"

 

ОБЯВА

До заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

От ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА – р-н „Нови Искър“ гр. Нови Искър – 1281, ул. “Искърско дефиле“ № 121 (ХХХI МЦ)

 

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

ОБЕКТ: "Изграждане на канализационни и водопроводни мрежи в кв. "Курило" и кв. "Кумарица", гр. Нови Искър"

ПОДОБЕКТ – 1: „ВиК мрежа по ул. „Розова долина" – смесен канал кл. 112 и Гл. вод. кл. Щн. з. "Славовци "-"Кумарица"); водопроводен клон кл. 76 по ул. „Беласица“ – смесен канал кл. 117 и съпътстващ водопровод, по ул. „Бреза“ – смесен канал кл. 118 до о.т. 54 и съпътстващ водопровод кл. 68 до о.т. 54 и по ул. „Гина Кунчева“ – смесен канал кл. 119 и Гл. вод. кл. II кв. "Курило", гр. Нови Искър, район „Нови Искър";

ПОДОБЕКТ – 2: „ВиК мрежа по ул. „Дядо Стоил" – битов канал кл. 208 и съпътстващ водопровод кл. 169; ул. "Поп Боне Найденов" – битов канал и съпътстващ водопровод Гл. клон V; ул. „Деко Бебев" – битов канал кл. 206 кл. 204 и съпътстващ водопровод кл. 165, кл. 162, кл. 172 и ул. „Люляк" – битов канал кл. 207 до о.т. 993 и съпътстващ водопровод, кв. "Кумарица", гр. Нови Искър, район „Нови Искър";

ПОДОБЕКТ – 3: „Главен канализационен клон I по ул. „Свети Иван Рилски" и по ул. „Брезова гора”, кв. "Курило", гр. Нови Искър, район „Нови Искър".

За контакти: инж. Теодора Янакиева,

тел. 02/991 74 16/0889 66 53 28,

e-mail: t.yanakieva@noviiskar.bg

Писмени становища и мнения се приемат в СТОЛИЧНА ОБЩИНА – р-н „Нови Искър“ гр. Нови Искър – 1281, ул. “Искърско дефиле“ № 121 (XXXI МЦ), п.к. 1281.

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда;