Назад

Инвестиционно предложение: „Изграждане на разпределителен газопровод и газопроводни отклонения от ГРП 30-Г (регулацията на с. Лозен) до селище „Линднер” АГ, обект :Резиденшъл Парк Лозен" ЕООД (София парк 2), разположено в м. „Често Раске”, м. „Орлова круша“, район „Панчарево”, землище на с. Лозен., Столична община”, с възложител „Овергаз мрежи” АД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)

Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение: „Изграждане на разпределителен газопровод и газопроводни отклонения от ГРП 30-Г (регулацията на с. Лозен) до селище „Линднер” АГ, обект "Резиденшъл Парк Лозен" ЕООД (София парк 2), разположено в м. „Често Раске”, м. „Орлова круша“, район „Панчарево”, землище на с. Лозен., Столична община”, с възложител „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ” АД.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-meil: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС