Назад

Инвестиционно предложение от СОФИЯ МЕД АД за монтаж на валцов стан „Сундвиг“ за студено валцуване на листа и ленти от мед и медни сплави

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОФИЯ МЕД АД

гр. София – 1528, Гара Искър, ул. "Димитър Пешев" № 4

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Валцов стан „Сундвиг“ за студено валцуване на листа и ленти от мед и медни сплави“.

С внедряването на инвестиционното предложение ще се оптимизира технологичния производствен процес, където понастоящем листата и лентите от мед и медни сплави под формата на рулони се валцуват на аналогични студено-валцови станове, като с монтажа на новия валцов стан „Сундвиг“ ще се облекчи работата на работещите към момента технологични агрегати във Валцово производство.

Предложението ще се реализира в съществуващото производствено хале на завода, без да се прави промяна на съществуващата инфраструктура и няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Като ресурс ще се използват вода, въздух и ел. енергия. Няма да се образуват отпадъчни води и отпадъчни газове. Вентилационните газове от охлаждане ще се извеждат извън производственото хале.

Няма да се генерират нови видове отпадъци.

За контакти: Васил Харизанов – ръководител „Екология и Опазване на околната среда“

гр. София – 1528, Гара Искър, ул. „Димитър Пешев“ № 4, тел.: 02 9606 209

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III" № 136, ет. 10, e-mail: riosv-@riew-sofia.org

 

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС