Назад

Столична община съобщава на заинтересованите лица и общественост инвестиционно предложение за: „Разширяване на инвестиционно предложение чрез добавяне на инсталация за регенериране на белилна пръст“ в поземлен имот с идентификатор 87401.7501.1110, с. Яна, р-н „Кремиковци“, СО, с възложител "Мантрейдинг" АД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за инвестиционно предложение за: „Разширяване на инвестиционно предложение чрез добавяне на инсталация за регенериране на белилна пръст“ в поземлен имот с идентификатор 87401.7501.1110, с. Яна, район „Кремиковци“, Столична община,  с възложител МАНТРЕЙДИНГ АД.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС