Назад

Инвестиционно предложение за: ”Преустройство на съществуваща сграда в автосервиз и пункт за ГТП”, УПИ III-2227, кв. 27, ПИ: 68134.2823.2227, м. „Бул. СЛИВНИЦА“, СО – район „Връбница“

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/ 2003 г.)

От “Комета 99“ ЕООД, с управител Пламен Ноев

Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н "Люлин", ж.к. “Люлин“, бл. 233, вх. Б, ет. 6, ап. 27

ЕИК 130081960

Лице за контакти: Пламен Ноев, моб. тел. 0887/297-147 Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н "Люлин", ж.к. “Люлин“ бл. 233, вх. Б, ет. 6, ап. 27

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото населението на район "Връбница" – СО, че има инвестиционно предложение за: ”Преустройство на съществуваща сграда в автосервиз и пункт за ГТП”, УПИ III-2227, кв. 27, ПИ: 68134.2823.2227, м. „Бул. СЛИВНИЦА“, СО – район „Връбница“, гр. София – ново инвестиционно предложение

 

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III“ № 136, ет. 10. e-mail: riew-sofia@riew-sofia.govemnient.bg

 

Информация по чл. 4, ал. З от Наредбата за ОВОС