Назад

Инвестиционно предложение за изместване на топлопровод в район "Оборище"

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

На   основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка  на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
РАЙОН "ОБОРИЩЕ"– СТОЛИЧНА ОБЩИНА


гр. София, бул. "Мадрид" № 1


СЪОБЩАВА


на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

– изместване на топлопровод, преминаващ през УПИ 1 – за училище, кв. "140", на 129-то ОУ "Антим I" и 164-та ГПИЕ "Mигел де Сервантес", захранващ сграда на СО на ул. "Оборище" № 44, м. "Подуяне – центьр", р-н "Оборище", гр. София.

Местоположение: град София, район "Оборище" – СО, УПИ 1, кв. "140", м."Подуяне – центьр"

За контакти : инж. Л. Дончев; инж. В. Влахов, гр. София, бул." Мадрид"

№ 1, телефон:02/815 76 26

Писмени становища и мнения  се приемат в РИОСВ, гр. София –1618, бул. "Цар  Борис ІІІ" № 136, ет. 10,  e-mail:    riew-sofia@riew sofia.government.bg


Приложение: 1.  Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС