Обратно Инвестиционно предложение за изграждане на обект “Водовземане от р. Владайска за охлаждане на пробивна машина за Метролиния – 3"

ОБЯВА

до заинтересованите лица и обществеността

 

На основание чл. 6, ал. 1 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/2003 г.)

 

Гражданско дружество „ДВУ“

ЕИК: BG 176918485 гр. София 1618, район "Красно село", ул. „Житница“ № 23
Пълен пощенски адрес: гр. София 1618, район "Красно село", ул. „Житница“ № 23

МОЛ: Сюлейман Ергут
Лице за контакти: Нина Попова
Гр. София, ж.к. „Люлин“ бл. 261, ап. 32
Телефон, факс и е-поща (e-mail): 0888/557202, email: np45@mail.bg

 

СЪОБЩАВА
 

на засегнатото населението на град София, Община Столична, район "Красно село", че има ново инвестиционно предложение за изграждане на обект “Водовземане от р. Владайска за охлаждане на пробивна машина за Метролиния  3", гр. София, район "Красно село", ул. „Житница“ № 23, община Столична  ново строителство.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.govemment.bg


Информация по Приложение № 2 към чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС