Назад

Инвестиционно предложение за изготвяне на ПУП-ПЗ за изграждане на обект: “Сгради за спорт и атракции” в землище Суходол, м. Бранище, район "Красна поляна"

 

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/ 2003 г.)

от АЛВЕР СТРОЙ СМ ЕООД с управител: Радослава Кирилова Златкова седалище и адрес на управление: гр. София, р-н «Витоша», ул. „Кота 1050" № 21, ет. 1, ап. 2

Лице за контакти и упълномощен представител:

арх. Лиляна Янакиева-Велева

адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. “Дървеница” бл. 49, вх. Б, ап. ЗЗ            

моб. тел. 0888/237 - 593

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице) седалище и адрес на управление: гр. София, р-н «Витоша», ул. "Кота 1050" № 21, ет. 1, ап. 2, ЕИК-201269030

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): моб. тел. 0888/237-593

Лице за контакти: арх. Лиляна Янакиева-Велева: моб. тел. 0888/237-593

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото населението на район "Красна поляна" – СО, че има инвестиционно предложение за изготвяне на ПУП-ПЗ за изграждане на обект: “Сгради за спорт и атракции” в ПИ е идентификатори 68134.1113.216 и 68134.1113.213, землище Суходол, м. Бранище, р-н "Красна поляна" – СО, гр. София – ново инвестиционно предложение

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III“

№ 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.govemment.bg

Приложение:

1. Информация по чл.4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (обн. ДВ, бр.25/ 2003г.)

от ” АЛВЕР СТРОЙ СМ” ЕООД с Управител: Радослава Кирилова Златкова седалище и адрес на управление: гр. София, р-н «Витоша», ул. „Кота 1050„ № 21, ет. 1, ап.2

Лице за контакти и упълномощен представител:

арх. Лиляна Янакиева-Велева

адрес за кореспонденция-гр. София, ж.к. “Дървеница” бл. 49, вх. Б, ап. ЗЗ             моб. тел. 0888/237-593

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя - физическо лице) седалище и адрес на управление: гр. София, р-н «Витоша», ул. »Кота 1050 » № 21, ет. 1, ап. 2 ЕИК-201269030

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): моб. тел. 0888/237-593

Лице за контакти: арх. Лиляна Янакиева-Велева : моб. тел. 0888/237-593

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото населението на район Красна поляна -СО, че има инвестиционно предложение за изготвяне на ПУП-ПЗ за изграждане на обект:“ Сгради за спорт и атракции” в ПИ е идентификатори 68134.1113.216 и 68134.1113.213, землище Суходол, м. ”Бранище”, р-н Красна поляна-СО, гр. София - ново инвестиционно предложение

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. “Цар Борис III“

№ 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.govemment.bg

Приложение:

1. Информация по чл.4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (обн. ДВ, бр.25/ 2003г.)

от ” АЛВЕР СТРОЙ СМ” ЕООД с Управител: Радослава Кирилова Златкова седалище и адрес на управление: гр. София, р-н «Витоша», ул. „Кота 1050„ № 21, ет. 1, ап.2

Лице за контакти и упълномощен представител:

арх. Лиляна Янакиева-Велева

адрес за кореспонденция-гр. София, ж.к. “Дървеница” бл. 49, вх. Б, ап. ЗЗ             моб. тел. 0888/237-593

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя - физическо лице) седалище и адрес на управление: гр. София, р-н «Витоша», ул. »Кота 1050 » № 21, ет. 1, ап. 2 ЕИК-201269030

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): моб. тел. 0888/237-593

Лице за контакти: арх. Лиляна Янакиева-Велева : моб. тел. 0888/237-593

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото населението на район Красна поляна -СО, че има инвестиционно предложение за изготвяне на ПУП-ПЗ за изграждане на обект:“ Сгради за спорт и атракции” в ПИ е идентификатори 68134.1113.216 и 68134.1113.213, землище Суходол, м. ”Бранище”, р-н Красна поляна-СО, гр. София - ново инвестиционно предложение

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. “Цар Борис III“

№ 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.govemment.bg

Приложение:

1. Информация по чл.4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (обн. ДВ, бр.25/ 2003г.)

от ” АЛВЕР СТРОЙ СМ” ЕООД с Управител: Радослава Кирилова Златкова седалище и адрес на управление: гр. София, р-н «Витоша», ул. „Кота 1050„ № 21, ет. 1, ап.2

Лице за контакти и упълномощен представител:

арх. Лиляна Янакиева-Велева

адрес за кореспонденция-гр. София, ж.к. “Дървеница” бл. 49, вх. Б, ап. ЗЗ             моб. тел. 0888/237-593

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя - физическо лице) седалище и адрес на управление: гр. София, р-н «Витоша», ул. »Кота 1050 » № 21, ет. 1, ап. 2 ЕИК-201269030

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): моб. тел. 0888/237-593

Лице за контакти: арх. Лиляна Янакиева-Велева : моб. тел. 0888/237-593

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото населението на район Красна поляна -СО, че има инвестиционно предложение за изготвяне на ПУП-ПЗ за изграждане на обект:“ Сгради за спорт и атракции” в ПИ е идентификатори 68134.1113.216 и 68134.1113.213, землище Суходол, м. ”Бранище”, р-н Красна поляна-СО, гр. София - ново инвестиционно предложение

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. “Цар Борис III“

№ 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.govemment.bg

Приложение:

1. Информация по чл.4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (обн. ДВ, бр.25/ 2003г.)

от ” АЛВЕР СТРОЙ СМ” ЕООД с Управител: Радослава Кирилова Златкова седалище и адрес на управление: гр. София, р-н «Витоша», ул. „Кота 1050„ № 21, ет. 1, ап.2

Лице за контакти и упълномощен представител:

арх. Лиляна Янакиева-Велева

адрес за кореспонденция-гр. София, ж.к. “Дървеница” бл. 49, вх. Б, ап. ЗЗ             моб. тел. 0888/237-593

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя - физическо лице) седалище и адрес на управление: гр. София, р-н «Витоша», ул. »Кота 1050 » № 21, ет. 1, ап. 2 ЕИК-201269030

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): моб. тел. 0888/237-593

Лице за контакти: арх. Лиляна Янакиева-Велева : моб. тел. 0888/237-593

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото населението на район Красна поляна -СО, че има инвестиционно предложение за изготвяне на ПУП-ПЗ за изграждане на обект:“ Сгради за спорт и атракции” в ПИ е идентификатори 68134.1113.216 и 68134.1113.213, землище Суходол, м. ”Бранище”, р-н Красна поляна-СО, гр. София - ново инвестиционно предложение

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. “Цар Борис III“

№ 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.govemment.bg

Приложение:

1. Информация по чл.4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС