Назад

Инвестиционно предложение за изготвяне на ПУП-ИПРЗ за УПИ IV-1307,2857 за изграждане на обект: "Склад с 2бр.навеси а негорими материали и офис сграда с ателие" в ПИ с идентификатор 68134.1972 1307, кв.10а, м."Симеоно-север", р-н Витоша, гр.София

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост


На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на oценка на въздействието върху околната  среда-ОВОС (обн. ДВ, бр.25/2003 г.)

oт "МАРТИНА МАКС" ЕООД  с Управител: Петър Дамянов Попов, седалище и адрес на управление: гр.Разлог, кв. „Саровица“, бл.2, ап.16.
 

СЪОБЩАВА

на засегнатото населението на район Витоша - СО, че има инвестиционно предложение за изготвяне на ПУП-ИПРЗ за УПИ IV-1307,2857 за изграждане на обект:" Склад с 2бр.навеси а негорими материали и офис сграда с ателие" в ПИ с идентификатор 68134.1972 1307, кв.10а, м."Симеоно-север", р-н Витоша, гр.София - ново инвестиционно предложение.

 

Лице за контакти и упълномощен представител: арх.Лиляна Янакиева-Велева, адрес за кореспонденция - гр.София, ж.к" Дървеница" бл.49, вх.Б, ап.33, моб.тел: 0888/237-593

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.София - 1618, бул. "Цар Борис III" № 136, ет.10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

Информация по чл. 4, ал. 3  от Наредбата за ОВОС