Назад

Инвестиционно предложение за: „Разширяване на територията на площадка в гр. София, район "Връбница", ул. „Суходол” № 13 и извършване на нови дейности на площадката по съхраняване, предварително третиране и шредиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), компоненти от ИУЕЕО и кабели“

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

“ЕКОРЕК” ООД, ЕИК: 130501897, седалище и адрес на управление: гр. София 1510, район "Подуяне", ул. „Павлина Унуфриева” № 4, с управител Ивайло Владимиров Николов

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Разширяване на територията на площадка в гр. София, район "Връбница", ул. „Суходол” № 13 и извършване на нови дейности на площадката по съхраняване, предварително третиране и шредиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), компоненти от ИУЕЕО и кабели“. 

Местонахождение на площадката: гр. София – 1510, община Столична, област София, район "Връбница", ул. „Суходол” № 13, ПИ с идентификатор 68134.2821.2553 и ПИ с идентификатор  68134.2821.855 ведно със сграда с идентификатор  68134.2821.855.1, обща площ 4000 кв. м.

Информация за инвестиционното намерение по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС е налична в Столична община и в кметството на район "Връбница", на обекта на дружеството и на адреса на управление на дружеството.

За контакти: Ивайло Владимиров Николов, гр. София 1510, район "Подуяне", ул. „Павлина Унуфриева” № 4.

Телефон: 02/846 86 68, имейл: office@ecorec.info

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС