Назад

Инвестиционно предложение на „Сталекс Инвест“ ООД за: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с АИПСМП – Дентална, офис и два етажа за подземни гаражи в УПИ II-1544, кв. 74, м. „Изток-Изток”, р-н „Изгрев”

 

ОБЯВА

До заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

От СТАЛЕКС ИНВЕСТ ООД,

ЕИК 205064457,
с адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 160, вх. Г, aп. 18
чрез Станислав Чиликов – управител и възложител

 

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с АИПСМП – Дентална, офис и два етажа за подземни гаражи в УПИ II-1544, кв. 74, м. „Изток-Изток” – СО, р-н „Изгрев”,  гр. София“

За контакти: Лена Григорова  – мобилен телефон 0898 507246.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС