Назад

Инвестиционно предложение на “СИЗАС – ЗЕБРА ИНТЕРНЕШАНЪЛ” АД за: „Извършване на дейности по съхраняване и третиране на неопасни отпадъци от каучук“

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

“СИЗАС – ЗЕБРА ИНТЕРНЕШАНЪЛ (СИЗЕ)” АД,

с адрес: област София, община Столична, гр. Нови Искър – 1280, ул. „Работническа” № 1

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Наименование:
„Извършване на дейности по съхраняване и третиране на неопасни отпадъци от каучук“.
 
Местонахождение на площадката: област София, община Столична, гр. Нови Искър – 1280, ул. „Работническа” № 1, УПИ № III-1, планоснимачен № 153, т. XLII, 11299, кв. 110 по плана на гр. Нови Искър.

Кратка характеристика на обекта:
Инвестиционното намерение има за цел добавяне на допълнителни дейности в действащо предприятие за производство на каучукови изделия, като се започне извършването на съхраняване и третиране на неопасни отпадъци от каучук, с кодове по Наредба № 2 за класификация на отпадъците, както следва: 07 02 99 и 19 12 04. Ще бъдат осигурени необходимите условия за извършване на дейностите, без да се допуска възможност за увреждане на здравето на хората и при гарантиране опазването на околната среда.  

За контакти: Искра Станкова, тел.: 0878562462, e-mail: sizaszebra@mail.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС