Назад

Инвестиционно предложение на „РОВЕН ГРУП“ ЕООД за „Използване на допълнително съоръжение – специален автомобил, марка Скания, модел Р 124, разполагащ с мобилна преса за уплътняване на отпадъци от черни и цветни метали"

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„РОВЕН ГРУП“ ЕООД

с адрес: област София-град, общ. Столична, гр. София, р-н Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ №60-64, ап. 8

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/ 2003г., изм. и доп.) Ви уведомяваме за нашето инвестиционно предложение: „Използване на допълнително съоръжение – специален автомобил, марка Скания, модел Р 124, разполагащ с мобилна преса за уплътняване на отпадъци от черни и цветни метали, разрешени за съхраняване и третиране с Решение № 12-ДО-1303-00 от 24.09.2013 г., на площадка с местонахождение: с. Чепинци, област София, община. Нови Искър, м. Складово строителна зона, УПИ № 1-88, планоснимачен № 88, кв. 1 по плана на общ. Нови Искър“.

 

За контакти:

лице: Момчил Стефанов Цанев

тел: 02/963 59 18, 0888/502225;

e-mail: rovengroup@techno-link.com

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение:

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС