Назад

Инвестиционно предложение на ОПМ ИНВЕСТ ООД за изграждане на многофамилни жилищни сгради с подземни гаражи и инженерна инфраструктура в м. Малинова долина, кв. 23, р-н "Студентски"

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/2003 г.)

От “ОПМ ИНВЕСТ” ООД

 

ЕИК: 205409818, управител: Мариета Николова

седалище и адрес на управление: гр. София , р-н "Оборище", ул. ”Георги С. Раковски” № 86, вх. Б, ет. 3, ап. 5,

Лице за контакти: Мариета Николова моб. тел. 0888/56-40-51

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото населението на район "Студентски" – СО, че има инвестиционно предложение за изграждане на: "Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи в ПИ 68134.1608.7060 (УПИ XIII-3063) и Многофамилна жилищна сграда и подземни гаражи в ПИ с идентификатори 68134.1608.3063 (УПИ VII-3063) и инженерна инфраструктура – улица, водопровод, канализация и кабелни мрежи СрН“, в м. Малинова долина, части 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та, кв. 23, р-н "Студентски", гр. София – ново строителство.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София –1618, бул. “Цар Борис III”

№ 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.orgПриложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС