Назад

Инвестиционно предложение на фирма „К енд К ЛТД“ ООД за изграждане на обект: “Тръбен кладенец” за техническо водоснабдяване – поливане на зелени площи, противопожарни нужди и миене на паркинги на „Тир паркинг“ в ПИ с идентификатор 68134.6001.248 (УПИ I-131,146,130), местност Османска могила, СО – район „Панчарево“, гр. София, община Столична – ново строителство

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/2003 г.)

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от фирма „К енд К ЛТД“ ООД

с управител Христо Кусев,

със седалище: гр. София 1592, община „Искър“, бул. „Искърско шосе“ № 7

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, община „Искър“, бул. „Искърско шосе“ № 7

Управител на фирмата възложител: Христо Кусев

Телефон: +359 888 656000

e-mail: kusev@kk-ltd.com

Лице за контакти: Нина Попова, гр. София, ж.к. "Люлин“ бл. 261, ап. 32

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0888/557202. Email: np45@mail.bg

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото населението на гр. София, район „Панчарево“, община Столична, че има ново инвестиционно предложение за изграждане на обект: “Тръбен кладенец” за техническо водоснабдяване – поливане на зелени площи, противопожарни нужди и миене на паркинги на „Тир паркинг“ в ПИ с идентификатор 68134.6001.248 (УПИ I-131,146,130), местност Османска могила, СО – район „Панчарево“, гр. София, община Столична – ново строителство.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 10. E-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg


Приложение:
Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС