Назад

Инвестиционно предложение на „Билдинг 3“ ЕООД за: „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с гаражи и подземни гаражи“, м. ’’Христо Смирненски", р-н ’’Слатина”, ул. „Владово“ № 18

 

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Билдинг 3“ ЕООД

С адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ 18, ет. 3, ап. 9

Управител: Валери Димитров

 

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение: „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с гаражи и подземни гаражи“, УПИ IV-594, кв. 119, м. ’’Христо Смирненски" – "Слатина“, р-н ’’Слатина”, ул. „Владово“ № 18, гр. София

За контакти: Вероника Димитрова, гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 18, ап. 9, тел. 0878789887.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС