Назад

Инвестиционно предложение: „Изграждане на един тръбен кладенец с дълбочина 80 м за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, противопожарно водоснабдяване и други цели (измиване на площадките)“ в имот с идентификатор 68134.903.123, район “Лозенец“, Столична община

О Б Я В А

 

До заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

„ПАРК ЛЕЙН СРЕБЪРНА” АД

ЕИК: 205372167

Пълен пощенски адрес: гр. София, п.к. 1404, район „Средец”, ул. „Княз Александър I“ № 4, ет. 4

Телефон: 02/948-55-77; факс 02/945 90 94; e-mail: tkosseva@park-lane.eu

Изпълнителен директор на фирмата възложител: Таня Косева-Бошова

Лице за контакти: Габриела Орфеева /тел. 0887 618-670.

 

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение:

 

„Изграждане на един тръбен кладенец с дълбочина 80 м за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, противопожарно водоснабдяване и други цели (измиване на площадките)“ в имот с идентификатор 68134.903.123, район “Лозенец“, Столична община

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС