Назад

Инвестиционно предложение за: "Извършване на дейности с код R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (шредиране, сортиране) с мобилна шредерна инсталация на отпадъци от пластмаса, излезли от употреба гуми, стъкло, дървесина

 

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ,  бр. 25/2003 г., изм. и доп.) от ФЕНИКС ГРИЙН ЕООД  ЕИК: 116558610, седалище и адрес на управление: област София-град, Столична община, гр. София, район "Надежда", ул. "Елов дол" № 1.

Пълен пощенски адрес: област София-град, Столична община, гр. София, район "Надежда", ул. "Елов дол"  № 1.

Телефон: 02/9265911, факс: 02/9525959, ел. поща (e-mail): fenix-green@xmail.bg

Управител на фирмата възложител: Любомир Димитров Апостолов

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: "Извършване на дейности с код R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (шредиране, сортиране) с мобилна шредерна инсталация на отпадъци от пластмаса, излезли от употреба гуми, стъкло, дървесина, смесени и стъклени опаковки на площадки на физически и юридически лица, притежатели на отпадъци, разположени на територията, контролирана от РИОСВ – София".

За контакти: Любомир Димитров Апостолов, област София-град, Столична община, гр. София, район "Надежда", ул. "Елов дол"  № 1, телефон: 02/9265911.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618,  бул. "Цар  Борис III" № 136, ет. 10, e-mail:riosv@гiew-sofia.org

 

Приложение:

1.  Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата  за ОВОС