Назад

Инвестиционно предложение до заинтересованите лица и общественост за изграждане на обект: “Три броя жилищни сгради и сграда за обществено обслужване”, кв. "Горна баня" и район „Овча купел“

 

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/2003 г.)

От Людмила Александрова Ставрева с адрес: гр. София, ул. „Неофит Рилски“ № 55, вх. 1, ет. 2, Столична община
Лице за контакти и упълномощен представител: Дора Миланова Давидова, моб. тел. 0888/246-308
Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. „Младост 1“, бл. № 86А.

(наименование на физическото или юридическото лице, адрес)

СЪОБЩАВА

на засегнатото населението на кв. "Горна баня", район „Овча купел“ – СО, че има инвестиционно предложение за: ИПР и ПЗ на ПИ 68134.4329.919; и нова задънена улица от о.т. 566 а до о.т. 566 е, кв. 53, м.в.з. “Горна Баня – разширение”, район „Овча купел“, гр. София и създаване на нов УПИ XVI-919 – за ”ОО и ЖС” за изграждане на обект: “Три броя жилищни сгради и сграда за обществено обслужване” в УПИ ХVI-919, кв. 53, м.в.з. “Горна Баня – разширение”, район „Овча купел“, гр. София – ново инвестиционно предложение

(наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта)

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. З от Наредбата за ОВОС