Назад

Инвестиционно предложение за изготвяне на: ПУП – Изменение на план за улична регулация и План за регулация и застрояване в ПИ 68134.420234, м.в.з. “Люлин”, район „Овча купел“, кв. "Горна баня"

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/ 2003 г.)

От Васил Димитров Шишков, с адрес: гр. София, ж.к. “Красно село“, бл. 199, ет. 5, ап. 1

и Йоана Бисерова Тотева, с адрес: гр. София, ул. “Топло изворче“, № 2, вх. А

Лице за контакти и упълномощен представител:

Дора Миланова Давидова, моб. тел. 0888/246-308

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. „Младост 1“  бл. № 86А.

 

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото населението на кв. "Горна баня", район "Овча купел" – СО, че имаме следното инвестиционно предложени за изготвяне на: ПУП – Изменение на план за улична регулация и План за регулация и застрояване в ПИ 68134.420234, м.в.з. “Люлин”, район „Овча купел“, кв. "Горна баня", гр. София и създаване на нови УПИ IV - 34 и УПИ III - 34 за ”ЖС”, за изграждане на обект: “Два броя жилищни сгради” в УПИ IV - 34 и УПИ III - 34, кв. 16а, м.в.з. “Люлин”, кв. "Горна баня", район „Овча купел“, гр. София – ново инвестиционно предложение

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

 

Информация по чл.4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС