Назад

Инвестиционно намерение за изграждане на „Офиси и складове" в имоти на район "Кремиковци"

О Б Я В А

До заинтересованата общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/2003 г.),

 

Росен Геров и Силвия Маркова


С Ъ О Б Щ А В АТ

на населението в СО – р-н „Кремиковци“, че имат инвестиционно намерение за изграждане на: „Офиси и складове" в следните имоти: ПИ с идентификатор 68134.8580.1 и ПИ с идентификатор 68134.8580.2 по КК на район "Кремиковци", попадащи в УПИ 111-1, 2, местност ,,Враждебна-юг‘, кв. 7а от действащия план за регулации на р-н "Кремиковци", Столична община.

За контакти и информация по инвестиционното намерение: инж. Пламен Ваклинов, тел. 0887608501.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riev-sofia.government.bg

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.