Назад

Инвестиционно намерение на "Интерпласт БГ" ЕООД за "Разширяване на площта на съществуваща площадка за събиране, съхранение и третиране на пластмасови отпадъци и монтиране на съоръжения за рециклиране/оползотворяване на отпадъци от пластмаса и пластмасови опаковки

ОБЯВА

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

 

На основание чл. 6, ап.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

От: "ИНТНРПЛАСТ БГ" ЕООД ЕИК: 202473527, седалище и адрес на управлението: област София (столица), община Столична. гр. София, район Триадица, ул. (бул.) "България" № 45, ет. I, офис 2, телефон, факс, e-mail: тел.: 0876/ 060601, Управител: Ивайло Стоев
и
От: "БУЛРЕК" ООД, ЕИК: 204154300, седалище и адрес на управлението: област София (столица), община Столична. гр. София 1000, район р-н Възраждане, ул.Братя Миладинови № 12, ет. 1, телефон, факс. e-mail: тел.: 0876/ 060601, Управител: Ивайло Стоев

 

СЪОБЩАВА

 

Инвестиционно намерение на "Интерпласт БГ" ЕООД за "Разширяване на площта на съществуваща площадка за събиране, съхранение и третиране на пластмасови отпадъци и монтиране на съоръжения за рециклиране/оползотворяване на отпадъци от пластмаса и пластмасови опаковки", гр. (с.) София, област София, община Столична, ПИ с идентификатор 68134,8275.86.1, м. "НПЗ Кремиковци - I част, планоснимачен № 74, кадастрален лист Б-7-10-Б (в района на митница "Кремиковци).

Дружеството е изготвило искане преценка за ОВОС по Приложение №2 от наредбата за ОВОС. Искането е представено в Столична община и р-н Кремиковци за осигуряване на обществен достъп в съответствие е чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС.

Лице за контакти: Ивайло Стоев - Управител, 0876/ 060601

Всички мнения, възражения и препоръки от страна на засегнатото население, свързани с информацията по Приложение №2 на дружествата, могат да бъдат представяни в писмен вид на компетентния орган - Директора на РИОСВ - София. бул. "Цар Борис III" № 136, ет. 10, гр. София.

 

Информация по чл. 6, ал. 9 от Нардбата за ОБОС