Назад

Инвестиционно предложение от „Рила Център“ ЕООД за изграждане на един водочерпателен и един реинжекционен тръбен сондажен кладенец, с дълбочина 70 м всеки, за добив и реинжектиране на подземна вода за отопление чрез термопомпена инсталация и за водоснабдяване за други цели (почистване на тоалетни) на хотел „Рила“, р-н "Средец"

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Рила Център“ ЕООД
ЕИК по Булстат: 204698394

със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кожух планина“ № 21, вх. 3, офис 2

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: „Изграждане на един водочерпателен и един реинжекционен тръбни сондажни кладенци, с дълбочина 70 м всеки, за добив и реинжектиране на подземна вода за отопление чрез термопомпена инсталация и за водоснабдяване за други цели (почистване на тоалетни) на хотел „Рила“, гр. София, р-н „Средец“, ул. „Цар Калоян“ № 6".

Местоположение: гр. София, общ. Столична, р-н „Средец“, ул. „Цар Калоян“ № 6, ПИ с идентификатор 68134.100.37.

Кратка информация за обекта: Инвестиционното предложение включва изграждане на два сондажни тръбни кладенеца (водочепателен и реинжекционен), с дълбочина 70 м всеки, предназначени за добив и реинжектиране на подземна вода за отопление чрез термопомпена инсталация и за други цели (почистване на тоалетни) на хотел „Рила“, гр. София, ул. „Цар Калоян“ № 6. Кладенците ще бъдат изградени в ПИ с идентификатор 68134.100.37, собственост на "Рила Център" ЕООД.

За контакти: инж. Ивайло Иванов, тел.: +359887516007.

e-mail: bulgeo@dir.bg 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

1

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС