Назад

Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за открита процедура за издаване на Разрешително за ползване на воден обект на р. Искър

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „г” и чл.52, ал.1,т.4, от Закон за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район (БДУВДР) с център гр. Плевен е открита процедура за издаване на Разрешително за ползване на воден обект.

Цел на заявеното ползване на воден обект е изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите – временна защитна дига по десния бряг на р. Искър в зоната на моста, свързващ десния и левия бряг на реката, източно от ТЕЦ „Изток” при находище „Нови силози”, район „Искър”, Столична община.

Мястото на ползване е река Искър – координати WGS84:
• начало – N 42°39’8.528”, E 23°25’28.208”;
• край – N 42°39’4.850”, E 23°25’27.088”;
Схема и параметри на предоставената част за ползване:
• Q 1% = 376,00 м3/сек;
• Q 0,1% = 540,00 м3/сек;

Изпълнение на земнонасипна дига от 85м преди моста с кота било 553м и 20м след моста с кота било 552,5м. Средна височина на насипа – 1,50м. Ширина на билото – 3,00м и откоси 1:1,5

Място за представяне на писмени възражения или предложения е Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен-5800, ул. „Чаталджа” №60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му.

Приложение: Съобщение на БДУВДР изх. №ПВ2-00059/14.06.2016г.