Назад

Инвестиционно предложение за "Изграждане на инсталация за сортиране и балиране на неопасни отпадъци" от "Ема Ресайклинг" ЕООД

ОБЯВА

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

 

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

От „Ема Рисайклинг“ ООД, 1592 София, Дружба 1, ул. „Илия Бешков“ 1А

 

СЪОБЩАВА
 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на обявеният адрес на инсталация за сортиране и балиране на неопасни отпадъци. Дейностите, които ще бъдат извършвани са събиране, сортнране, балиране н временно съхранение до предаването им за последващо оползотворяване или рециклиране.


Лице за контакти: Станислав Стоилов
Телефон и e-mail: 0888564656; stoilov@ema-bg.com

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org


Информация за преценяване необходимостта от ОВОС